Instytucje obsługujące

Instytucjami uczestniczącymi we wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020, zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, są:

 1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi - Instytucja Zarządzająca (IZ) PROW 2014-2020.

 2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) - Agencja Płatnicza, IZ w zakresie zapewnienia bezpiecznego systemu elektronicznego do rejestrowania przechowywania i zgłaszania informacji statystycznych na temat programu i jego realizacji.

 3. Samorządy Województw - wybór operacji i ustalanie kwot wsparcia oraz przedkładanie wniosków do podmiotu odpowiedzialnego za ostateczną weryfikację kwalifikowalności przed ich zatwierdzeniem, w ramach działania LEADER.

 4. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza (okręgowe stacje chemiczno-rolnicze) - prowadzenie analiz gleb.

Podmiotami wdrażającymi poszczególne działania w ramach PROW 2014-2020 są:

Samorządy Województw, w przypadku działań:

 • Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich;

 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER;

 • Inwestycje w środki trwałe – scalanie gruntów.

Agencja Rynku Rolnego (ARR), w przypadku działań:

 • Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych;

 • Współpraca- Poddziałanie: Wsparcie tworzenia i działania grup operacyjnych EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (Współpraca w ramach grup EPI).

Podmiot wybrany na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych, w przypadku działań:

 • Transfer wiedzy i działalność informacyjna;

 • Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw.

Inne niż wymienione powyżej działania Programu będzie wdrażać Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencja będzie wykonywać również zadania związane z wdrożeniem Pomocy technicznej, w tym dotyczące przyznawania tej pomocy.


 

Utworzone: 29-06-2016 10:04 przez Paweł Chyła

 • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
 • Lubelskie - logo
 • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
 • PROW - logo