Jak przebiega kontrola

Czynności kontrolne mogą być przeprowadzane jako wizyta lub kontrola. Pierwsze wynikają z potrzeb związanych z obsługą wniosku o przyznanie pomocy lub wniosku o płatność. Drugie dotyczą tych projektów, które zostały wytypowane do kontroli na miejscu przez ARiMR. Czynności kontrolne mogą być realizowane w każdym czasie, również po rozliczeniu projektu w tzw. okresie związania celem.

Czynności kontrolne są przeprowadzane, przez zespoły kontrolne składające się z co najmniej 2 osób legitymujących się stosownymi upoważnieniami. Kontrola na celu sprawdzenie zgodności danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy lub wniosku o płatność ze stanem faktycznym oraz realizacji zobowiązań wynikających z zawartych umów. Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych konieczna jest obecność osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu kontrolowanego.

Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych pracownicy UMWL sporządzają raport zawierający ustalenia pokontrolne. Raport sporządzany jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jako oryginał i kopia).Po podpisaniu Raportu kopia przekazywana jest podmiotowi kontrolowanemu, a oryginał przekazywany jest do właściwej komórki merytorycznej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Podstawa prawna przeprowadzania czynności kontrolnych:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013;

- Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Utworzone: 29-06-2016 10:44 przez Paweł Chyła

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo