Nabory wniosków

Nabór kandydatów na ekspertów w ramach RLKS

Zakończone

Na podstawie uchwały Nr LXVI/1376/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 17 listopada 2015 r. oraz § 3 Regulaminu powoływania kandydatów na ekspertów oraz prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów w ramach wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 Zarząd Województwa informuje o możliwości składania wniosków o wpis do wykazu.

1. Termin składania wniosków: od dnia 25 listopada 2015r. do dnia 4 grudnia 2015r. do godz. 15.30.

2. Miejsce składania wniosków: Miejscem składania wniosków o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów jest Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, pokój 5.519, w dni robocze w godzinach: 8:00- 15:00.

Wnioski, które wpłyną do Samorządu Województwa w terminie innym niż podany w ogłoszeniu pozostawia się bez rozpatrzenia. W przypadku wniosków przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego o terminowości decyduje data wpływu do Samorządu Województwa.

3. Minimalne wymagania jakie musi spełnić kandydat na eksperta zostały określone w § 2 Regulaminu powoływania kandydatów na ekspertów oraz prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów w ramach wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020:

4. Spełnienie wymagań, o których mowa w pkt. 3 powinno zostać potwierdzone przez kandydatów na ekspertów poprzez złożenie wniosku o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów w ramach wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 zwany dalej „wnioskiem o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów”. Wzór wniosku o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów stanowi załącznik numer 1 do regulaminu o którym mowa w pkt. 3 ogłoszenia;

Do eksperta stosuje się odpowiednio przepisy art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 t.j. z późn. zm.).

Wykaz kandydatów na ekspertów umieszczony zostanie na stronie internetowej Samorządu Województwa Lubelskiego www.lubelskie.pl oraz www.prow.lubelskie.pl.

Regulaminu powoływania kandydatów na ekspertów oraz prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów w ramach wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020

załącznik numer 1 do regulaminu  - Wzór wniosku o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów

Załącznik numer 2 do regulaminu - Karta weryfikacji

Przed złożeniem wniosku niezbędne jest zapoznanie się z zasadami określonymi w regulaminie konkursu na wybór LSR

Zaaktualizowane: 30-06-2016 10:00 przez Paweł Chyła

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo