Nabory wniosków

Nabór wniosków na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

Zakończone

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o możliwości składania wniosków o wybór LSR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

1.    Termin składania wniosków: od 9.11.2015 r.    do   31.12.2015 r.   

2.    Miejsce składania wniosków: Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, pokój 5.519.

3.    Tryb składania wniosków: wniosek składa osoba upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, w godzinach 8.00 do 15.00 w dni robocze. Wniosek należy złożyć w wersji papierowej i elektronicznej.

4.    Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR został opisany w załączniku nr 6 do regulaminu konkursu.

5.    Regulamin konkursu, formularz wniosku oraz formularz umowy ramowej został zamieszczony na stronie www.lubelskie.pl oraz www.prow.lubelskie.pl.

6.    Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków oraz kryteriów wyboru LSR znajduje się w formularzu wniosku o wybór LSR zamieszczonym na stronie www.lubelskie.pl oraz www.prow.lubelskie.pl.

7.    LSR wybrane w ramach konkursu będą finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) lub Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) lub łącznie w ramach EFRROW i EFMR.

Informacje dotyczące postepowania konkursowego udzielane są zgodnie z trybem określonym w §12 Regulaminu konkursu. Pytania należy kierować na adres poczty elektronicznej: zbigniew.januszek@lubelskie.pl

Utworzone: 29-06-2016 11:52 przez Paweł Chyła

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo