Nabory wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków - "Gospodarka wodno - ściekowa"

Zakończone

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 1. Termin składania wniosków: od 24.10.2016 r. do 16.12.2016 r.   
 2. Miejsce składania wniosków: Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie,
  ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin, pokój 5.519.
 3. Tryb składania wniosków: wniosek składa w formie pisemnej w miejscu wskazanym wyżej albo przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113), w miejscu i terminie wskazanym wyżej, w dni robocze w godzinach 8.00 do 15.00. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy zostały zamieszczone na stronie www.lubelskie.pl oraz www.prow.lubelskie.pl.

Zaaktualizowane: 19-12-2016 09:45 przez Paweł Chyła

Wniosek o przyznanie pomocy

Zaaktualizowane: 11-10-2016 11:02 przez Krzystof Flis

Umowa o przyznaniu pomocy + załączniki

Utworzone: 26-09-2016 10:49 przez Paweł Chyła

Wniosek o płatność

 1. wniosek-o-platnosc

  Plik .xlsx, 188,01 kB

 2. instrukcja-wypelniania-wniosku-o-platnosc

  Plik .pdf, 667,10 kB

Utworzone: 26-09-2016 10:51 przez Paweł Chyła

 • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
 • Lubelskie - logo
 • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
 • PROW - logo