Wiadomości

29-11-2017

Przypomnienie dla Beneficjentów operacji Budowa lub modernizacja dróg lokalnych i Gospodarka wodno-ściekowa

Przypomnienie dla Beneficjentów operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” i „Gospodarka wodno-ściekowa” dotyczące załączanych do wniosków o płatność w oryginale lub kopii[1] interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnych)

Załącznik powinien przedstawić każdy Beneficjent nawet jeżeli nie ubiega się o zaliczenie podatku VAT do kosztów kwalifikowalnych operacji. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy Beneficjentem operacji typu Gospodarka wodno-ściekowajest spółka prawa handlowego, która w 100% odzyskuje VAT i wartość VAT będzie stanowić zawsze koszt niekwalifikowalny, wówczas interpretacja indywidualna w przypadku tej grupy Beneficjentów nie jest wymagana.

Z uwagi na fakt, iż oczekiwanie na wydanie przez upoważniony organ dokumentu: „Interpretacja przepisów prawa podatkowego (interpretacja indywidualna)”, którą uzyskuje się (po złożeniu do dyrektora krajowej informacji skarbowej formularza ORD – IN, zgodnie z art. 14b §7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.), może trwać do trzech miesięcy, co w zasadniczy sposób wydłuża termin rozpatrywania wniosku o płatność, zasadne jest aby Beneficjent, z odpowiednim wyprzedzeniem złożył stosowny wniosek do właściwego organu o wydanie ww. interpretacji indywidualnej.

Wydana Beneficjentowi interpretacja indywidualna powinna dotyczyć przedmiotowej operacji i powinna jednoznacznie wskazywać, czy Beneficjent może lub nie może odzyskać uiszczonego w związku z realizacją operacji podatku od towarów i usług (VAT).

Jeżeli operacja dotyczyła zakresu operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, a decyzja była wymagana dla danej inwestycji i nie została złożona wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy, to należy ją złożyć wraz z wnioskiem o płatność.


[1]W przypadku operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” lub „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów„ kopie dokumentów, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez beneficjenta albo pracownika samorządu województwa albo podmiot, który wydał dokument, albo w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym albo adwokatem . W przypadku operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg” kopie dokumentów składanych wraz z wnioskiem potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta lub pracownika samorządu województwa lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Utworzone: 29-11-2017 10:26 przez Paweł Chyła

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo