Wiadomości

02-08-2018

Ważne! Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców – interpretacja

W dniu 21 lutego 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 311). Oznacza to, że z dniem 21 lutego 2018 roku utraciło moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 396). Jednocześnie w dniu 21 lutego 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 396), które ma zastosowanie do oceny wszystkich postępowań przeprowadzonych na podstawie przepisów dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców, wszczętych od dnia 18 stycznia 2017 roku, tj. także do oceny postępowań przeprowadzonych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 21 lutego 2018 roku.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że zgodnie z § 7 pkt 1 i 2 rozporządzenia konkurencyjnego z dnia 14 lutego 2018 roku niezwłocznie po zakończeniu postępowania w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, beneficjent udostępnia przez zamieszczenie na stronie internetowej, o której mowa w art. 43a ust. 3 ustawy (tj. na Portalu Ogłoszeń ARiMR), informację o wyborze wykonawcy lub o odrzuceniu wszystkich złożonych ofert oraz wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpływu poszczególnych ofert oraz podaniem tych danych z ofert, które stanowią odpowiedź na warunki udziału w tym postępowaniu, a także na kryteria oceny ofert.

Przepisy przejściowe do rozporządzenia konkurencyjnego z dnia 14 lutego 2018 roku nie wyłączają stosowania ww. przepisów § 7 pkt 1 i 2 do oceny postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia, co oznacza, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oceniając wnioski o przyznanie lub płatność pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020 zawierające koszty poniesione w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy, jest zobowiązana od dnia 21 lutego 2018 roku do weryfikacji ww. warunku również w przypadku postępowań przeprowadzonych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 21 lutego 2018 r„ pomimo, iż beneficjenci na gruncie tych „wcześniejszych” przepisów nie byli zobowiązani do zamieszczenia ww. wykazu ofert na Portalu Ogłoszeń ARiMR. Weryfikacja ww. warunku nie będzie natomiast dotyczyła postępowań, które zostały przez Agencję ocenione przed dniem 21 lutego 2018 roku, tj. na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia konkurencyjnego z dnia 14 lutego 2018 r.

Mając na uwadze powyższe, a także realizując wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczące § 7 pkt 1 i 2 rozporządzenia konkurencyjnego z dnia 14 lutego 2018 roku, informujemy Państwa o konieczności zamieszczenia ww. wykazu ofert na Portalu Ogłoszeń ARiMR również w przypadku postępowań przeprowadzonych na gruncie przepisówobowiązujących przed 21 lutego 2018 roku. Tym samym uprzejmie prosimy o dokonanie przeglądu postępowań, w przypadku których zapytanie ofertowe zostało przez Państwa upublicznione na Portalu Ogłoszeń ARiMR i uzupełnienie ich wyników o ww. wykazu ofert.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że Beneficjent ma techniczną możliwość uzupełnienia wykazu ofert na Portalu Ogłoszeń ARiMR (w przypadku postępowań już zakończonych) poprzez edycję pola „Uwagi” przypisanego do postępowań ze statusem I „Wybrano wykonawcę”, a więc w przypadku, o którym mowa w § 7 pkt 1 rozporządzenia konkurencyjnego z dnia 14 lutego 2018 roku W przypadku postępowań zakończonych odrzuceniem wszystkich złożonych ofert, tj. w sytuacji o której mowa w § 7 pkt 2 ww. rozporządzenia Beneficjent może zamieścić wykaz ofert wyłącznie w momencie zamieszczania informacji o zakończeniu postępowania (bez możliwości późniejszej edycji).

Mając zatem na uwadze ww. regulacje zawarte w § 7 rozporządzenia konkurencyjnego z dnia 14 lutego 2018 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, poddając ocenie postępowania przeprowadzone na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 21 lutego 2018 roku, w przypadku których Beneficjenci dokonali wyboru wykonawcy, zweryfikuje czy na Portalu Ogłoszeń ARiMR został zamieszczony wykaz ofert, o którym mowa powyżej i - w przypadku jego braku - wezwie Beneficjenta do jego uzupełnienia. Jednocześnie jeżeli Beneficjent w odpowiedzi na ww. wezwanie wskaże na uzasadnione przeszkody (formalne lub techniczne), które uniemożliwiają mu zamieszczenie ww. wykazu na Portalu Ogłoszeń ARiMR, Agencja - uwzględniając fakt, że w przypadku ww. postępowań obowiązek dotyczący zamieszczenia wykazu ofert na Portalu Ogłoszeń ARiMR stanowi „nowe” zobowiązanie, które nie było znane Beneficjentom przed dniem 21 lutego 2018 roku - odstąpi od nałożenia na Beneficjenta sankcji za niedopełnienie ww. obowiązku.

Interpretacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (z dnia 13 lipca 2018 roku).

Utworzone: 02-08-2018 10:11 przez Paweł Chyła

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo