Wiadomości

20-02-2018

Zwiększenie progu od jakiego obowiązują zasady konkurencyjności z 20 tys. zł do 30 tys. euro

Dnia 10 stycznia 2018 roku Sejm RP uchwalił, a 1 lutego 2018 roku Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa została Ogłoszona w dniu 6 lutego 2018 r. w Dz. U. poz. 311. Ustawa ta zmienia m.in. przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 201 7 r. poz. 562, 624, 892, 935 i 1475), zwanej dalej „ustawą PROW 2014—2020", dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

Najważniejsze zmiany Wprowadzane w przepisach dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców to: 

 •  zwiększenie progu, od jakiego obowiązują zasady konkurencyjności z 20 tys. zł do równowartości 30 tys. euro,
 •  umożliwienie podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjentom PROW 2014-2020 ustalania jednego kryterium oceny ofert -ceny lub kosztu,
 • doprecyzowanie zależności pomiędzy przepisami o konkurencyjności, a przepisami o zamówieniach publicznych poprzez wyłączenie stopowania zasady konkurencyjność i w przypadku dobrowolnego zastosowania konkurencyjnych trybów udzielania zamówienia publicznego, 
 • określenie terminu, w jakim należy dokonać ustalenia wartości zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym Operacji - regulacja analogiczna jak obowiązująca w przepisach o zamówieniach publicznych - nie wcześniej niż 3 miesiące, a w przypadku zadań dotyczących robót budowlanych - 6 miesięcy, przed dniem udostępnienia zapytania ofertowego albo - gdy nie udostępniono zapytania ofertowego - przed dniem zawarcia umowy z wykonawcą,
 • doprecyzowanie sposobu postępowania w przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym nie ma możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty - w takiej sytuacji podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjent może zawrzeć umowę na wykonanie tego zadania z wybranym przez siebie wykonawcą, niepowiązanym osobowo lub kapitałowo,
 • uregulowanie sposobu postępowania w sytuacji, gdy wykonawca wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji uchyla się od zawarcia umowy na wykonanie tego zadania ~ w takiej sytuacji podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjent może zawrzeć umowę z wykonawcą, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownego postępowania,
 • rozszerzenie zakresu delegacji do wydania rozporządzenia, określonej w art. 43a ust. 6 ustawy PROW 2014—2020, o warunki wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji w przypadku braku możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty.

W załączeniu przekazujemy:

 • Pismo od Pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmiany Ustawy;
 • Ustawę z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

Zaaktualizowane: 20-02-2018 09:29 przez Paweł Chyła

Utworzone: 20-02-2018 09:27 przez Paweł Chyła

 • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
 • Lubelskie - logo
 • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
 • PROW - logo