Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | Województwo lubelskie

Nabory wniosków

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

poniedziałek, 3 grudnia 2012 — poniedziałek, 17 grudnia 2012

Samorząd Województwa Lubelskiego

informuje o IV naborze wniosków w 2012roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej

w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków – 453 215,00)

1/ Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 03 grudnia 2012 r. do 17 grudnia 2012 r.

 2/ Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Jagiellońska 5, 23-200 Kraśnik.

3/ Tryb składania wniosków: wnioski (2 egzemplarze oryginał, kopia oraz płyta CD) należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

4/ Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy, wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD wraz z wzorem formularza Oświadczenia Wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów wyboru operacji przez LGD, kryteria wyboru operacji przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju w tym kryteriów, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR jak również karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR udostępnione są: w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Koordynacji Projektów Europejskich, ul. Stefczyka 3b oraz na stronie internetowej www.prow.lubelskie.pl w zakładce „Nabory Lokalnych Grup Działania”,  w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Jagiellońska 5, 23-200 Kraśnik, oraz na stronie internetowej www.lgdkrasnik.pl  w zakładce „Nabór wniosków”,  w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl

4/ Kryteria wyboru operacji w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” określone i opisane zostały w Lokalnej Strategii Rozwoju (Rozdz. 9) zamieszczonej na stronie internetowej www.lgdkrasnik.pl tj: Wnioskodawca posiada doświadczenie zbieżne z tematem operacji, wnioskodawca posiada wykształcenie zbieżne z tematem operacji, wnioskodawca posiada doświadczenie lub wykształcenie w realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, operacja dotyczy budowy lub modernizacji sieci Internet na terenie LGD, operacja dotyczy oferty edukacyjnej na terenie LGD, wnioskowana kwota pomocy, realizacja operacji spowoduje utworzenie, w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie miejsca pracy, działalność, której dotyczy operacja jest oparta o wykorzystanie lokalnych zasobów gospodarczych (energia ze źródeł odnawialnych, cegła, owoce miękkie, zasoby leśne, operacja dotyczy turystyki na obszarze LGD. Operacja dotyczy turystyki na obszarze LGD;

5/ operacje muszą spełniać minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD to jest muszą być zgodne z co najmniej 1 celem ogólnym i 1 celem szczegółowym LSR oraz wpisywać się w przynajmniej 1 przedsięwzięcie jak również uzyskać przynajmniej 3 punkty na etapie oceny według lokalnych kryteriów wyboru. 

6/Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD znajduje się we wzorze formularza wniosku i w instrukcji do wypełnienia wniosku. Ponadto należy do wniosku załączyć:  Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru operacji – Załącznik nr 1, oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wzory załączników znajduje się na stronie internetowej www.lgdkrasnik.pl  w zakładce „Nabór wniosków”

Data utworzenia: 16-11-2012 Autor: Katarzyna Kędzierska

« wróć