„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. “Stworzenie i wdrożenie oraz zapewnienie usługi hostingowej strony internetowej www.prow.lubelskie.pl, zapewnienie usługi pozycjonowania strony WWW oraz realizacja usług dotyczących redakcji treści konta PROWadzi Lubelskie na portalu społecznościowym” mająca na celu: 1. informowanie o Programie, rezultatach jego realizacji; 2. przekazywanie potencjalnym beneficjentom i beneficjentom Programu szczegółowych informacji dotyczących warunków i zasad udzielania pomocy, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: 1. zwiększenie poziomu wiedzy ogólnej i szczegółowej dotyczącej PROW 2014-2020 w tym zapewnienie informacji dotyczących warunków i trybu przyznawania pomocy, dla potencjalnych beneficjentów w zakresie wiedzy i umiejętności o sposobie przygotowania wniosków, biznesplanów oraz dla beneficjentów w zakresie przygotowania wniosków o płatność; 2. zbudowanie i utrzymanie wysokiej rozpoznawalności EFRROW i PROW 2014-2020 na tle innych programów oraz funduszy europejskich.

Wiadomości

Czytaj wszystkie wiadomości

Ważne ogłoszenia

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo