Co możesz dofinansować?

W ramach PROW 2014-2020 Samorząd Województwa Lubelskiego jest odpowiedzialny za wdrażanie następujących działań programu:

 • Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa (na tzw. scalenia gruntów rolnych);

 • Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich;

 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (m.in. w zakresie wsparcia przygotowawczego, realizacji strategii rozwoju lokalnego, współpracy z lokalną grupą działania oraz kosztów bieżących i aktywizacji).

Zaaktualizowane: 29-06-2016 09:51 przez Paweł Chyła

Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa.

Poddziałanie 3 - Scalanie gruntów

Zakres:

1. opracowanie projektu scalenia:

 • do 800 euro/ha – dolnośląskie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie, świętokrzyskie;
 • do 650 euro/ha – pozostałe województwa.

2. zagospodarowanie poscaleniowe:

 • do 2000 euro/ha – dolnośląskie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie, świętokrzyskie;
 • do 1900 euro/ha – pozostałe województwa.

Wsparcie:

 • do 100% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Beneficjent:

 • starosta

Utworzone: 29-06-2016 09:51 przez Paweł Chyła

Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich

Poddziałania:

1. Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii- zakresy:

a) operacje dotyczące zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych.

Wsparcie:

 • do 2 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu.

Beneficjent:

 • gmina; spółka, w której udziały ma wyłącznie jst; związek międzygminny.

b) budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Wsparcie:

 • do 3 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu.

Beneficjent:

 • gmina, powiat lub ich związki.

2. Badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej - zakresy:

a) ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

Wsparcie:

 • do 500 000 zł na miejscowość w okresie realizacji Programu, łącznie na inwestycje realizowane w ramach poddziałania 2a) i 3a).

Beneficjent:

 • gmina; instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego.

3. Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury - zakresy:

a) inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne oraz kształtowanie przestrzeni publicznej

Wsparcie:

 • do 500 000 zł na miejscowość w okresie realizacji Programu, łącznie na inwestycje realizowane w ramach poddziałania 2a) i 3a).

Beneficjent:

 • gmina lub instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego.

b) inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów i usług

Wsparcie:

 • do 1 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu.

Beneficjent:

 • gmina, powiat lub ich związki.

Wsparcie z EFRROW w ramach działania wynosi maksymalnie 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta. Wsparcie operacji realizowanych w miejscowościach wiejskich i miastach do 5 tys. mieszkańców (z wyjątkiem targowisk). Wsparcie targowisk (poddziałanie 3b) w miejscowościach do 200 tys. mieszkańców.

Zaaktualizowane: 29-06-2016 09:56 przez Paweł Chyła

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (m.in. w zakresie wsparcia przygotowawczego, realizacji strategii rozwoju lokalnego, współpracy z lokalną grupą działania oraz kosztów bieżących i aktywizacji).

Poddziałania

 1. Wsparcie przygotowawcze.

 2. Realizacja operacji w ramach lokalnych strategii rozwoju (LSR)

 3. Wdrażanie projektów współpracy.

 4. Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji.

Wspierane będą operacje mające na celu:

 • wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR;

 • rozwój przedsiębiorczości, z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych;

 • dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom (produkty objęte i nieobjęte załącznikiem nr 1 do TFUE), z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych;

 • podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, lub podejmowaniem zatrudnienia, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy;

 • rozwój produktów lokalnych;

 • rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk;

 • zachowanie dziedzictwa lokalnego;

 • rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury: turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej.

Wsparcie przygotowawcze ma na celu przygotowanie lokalnych strategii, które będą realizowane w okresie 2014-2020 oraz utrzymanie potencjału administracyjnego istniejących LGD lub zbudowanie potencjału na obszarach dotąd nieobjętych podejściem Leader

Beneficjent:

 • stowarzyszenie, fundacja lub związki stowarzyszeń, z wyłączeniem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.

Poddziałanie 2 - Realizacja operacji w ramach lokalnych strategii rozwoju (LSR)

Beneficjent (w zależności od zakresu operacji):

 • osoba fizyczna,

 • osoba prawna: gmina, powiat, kółka rolnicze, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe i inne,

 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną.

W przypadku projektów parasolowych beneficjentem jest Lokalna Grupa Działania (LGD) a odbiorcami realizującymi "mikro-projekt" są:

 • osoba fizyczna,

 • inne niż LGD osoby prawne, 

 • jednostka organizacyjna nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną.

W przypadku projektów grantowych beneficjentem jest LGD, a realizatorami grantów mogą być róznież sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej np: Koła Gospodyń Wiejskich

Wsparcie:

 • do 500 000 zł na inkubatory przetwórstwa lokalnego,

 • 300 000 zł - limit na operacje, z wyłączeniem operacji z zakresu rozpoczęcie działalności gospodarczej, tworzenia inkubatorów oraz operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych,

 • 100 tys. zł. na operację z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej,

 •  50 tys. zł kwoty pomocy na operację własną.

Całkowita wartość operacji realizowanych poza projektem grantowym wynosi co najmniej 50 tys. zł. Całkowita wartość grantu wynosi nie więcej niż 50 tys. zł. 

Poddziałanie 3 - Wdrażanie projektów współpracy

Wsparcie:

 • całkowity planowany koszt jednego projektu międzyterytorialnego wynosi minimum 50 000 zł,

 • limit pomocy na LGD: do 5% wsparcia kierowanego z Programu na daną LSR w ramach poddziałań "Realizacja operacji"…, oraz "Koszty bieżące…".

Beneficjent:

 • LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu.

Poddziałanie 4 - Koszty bieżące i aktywizacja

Wsparcie nie może dotyczyć kosztów zrefundowanych w ramach innych programów współfinansowanych ze środków funduszy EFSI.

Beneficjent:

 • LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu.

Zaaktualizowane: 06-07-2016 10:06 przez Paweł Chyła

Informację o wszystkich dofinansowaniach znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Utworzone: 29-06-2016 10:00 przez Paweł Chyła

 • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
 • Lubelskie - logo
 • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
 • PROW - logo