Pomoc Techniczna PROW 2014-2020

ZESTAWIENIE OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ PROW 2014-2020

Schemat I

Samorząd Województwa Lubelskiego informuje, iż w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje następujące operacje:

 1. „Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020”,
 2. „Zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim”,
 3. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim”,
 4. „Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PROW 2014-2020 w województwie lubelskim poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleń i konsultacji”,
 5. „Wynajem i użytkowanie lokalu na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020w województwie lubelskim”,
 6. „Delegacje PROW 2014-2020”.
 7. „Utrzymanie samochodów na potrzeby wdrażania PROW  2014-2020”.

Celem realizacji wyżej wymienionych operacji jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla instytucji zaangażowanych w realizację działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, odpowiedzialnych za przygotowanie, zarządzanie, monitorowanie, ocenę, rozpatrywanie skarg oraz kontrolę i audyt. Planuje się, iż operacje zapewnią możliwość funkcjonowania podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Schemat II

 1. Samorząd Województwa Lubelskiego informuje, iż w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje operację pt: Wynagrodzenia pracowników Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego realizujących zadania PROW 2014-2020, której celem jest: utrzymanie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na poziomie regionalnym, zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla struktur niezbędnych do obsługi działań wynikających z realizacji KSOW, wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, podniesienie jakości realizacji Programu, aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich. Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji nastąpi wzrost liczby osób poinformowanych o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania, a także pozyskanie nowych beneficjentów PROW 2014-2020, zbudowanie pozytywnego wizerunku PROW 2014-2020 i jego wpływu na rozwój obszarów wiejskich, utworzenie miejsc pracy, a także wprowadzenie innowacji na obszarach wiejskich. Operacja zapewni możliwość realizacji zadań objętych zakresem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w tym sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, wdrożenie sprawnego i efektywnego systemu informacji i promocji PROW 2014 -2020, zapewni wspieranie działań mających na celu wzmocnienie potencjału partnerów KSOW, wymiany najlepszych praktyk oraz doświadczeń pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 2. Samorząd Województwa Lubelskiego informuje, iż w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje operację pt. "Realizacja Planu Operacyjnego Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego realizującego zadania PROW 2014-2020”, której celem jest organizacja: spotkań, szkoleń, konferencji, konkursów i olimpiad, festynów, targów, promocji, wystaw plenerowych, warsztatów, publikacji, przekazów w mediach wyjazdów, badań, ekspertyz dotyczących rozwoju obszarów wiejskich, zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu programów rozwoju obszarów wiejskich, podniesienie jakości wdrażania PROW, informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania, wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich. Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji nastąpi wzrost liczby osób poinformowanych o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania, a także pozyskanie nowych beneficjentów PROW 2014-2020, zbudowanie pozytywnego wizerunku PROW 2014-2020 i jego wpływu na rozwój obszarów wiejskich, utworzenie miejsc pracy na terenach wiejskich, a także wprowadzenie innowacji na obszarach wiejskich. Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 3. Samorząd Województwa Lubelskiego informuje, iż w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje operację pt. „Realizacja Planu Komunikacyjnego Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego realizującego zadania PROW 2014-2020”, której celem są działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 w formie konferencji, spotkań, przekazu w mediach, publikacje, ulotki, internet, materiały promocyjne, badania i ekspertyzy poprzez  informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania, zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu programów rozwoju obszarów wiejskich. Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji nastąpi wzrost liczby osób poinformowanych o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania, a także pozyskanie nowych beneficjentów PROW 2014-2020, zbudowanie pozytywnego wizerunku PROW 2014-2020 i jego wpływu na rozwój obszarów wiejskich. Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 4. Samorząd Województwa Lubelskiego informuje, iż w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje operację pt. "Szkolenia dla pracowników Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego realizujących zadania PROW 2014 2020”, której celem jest: zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla struktur niezbędnych do obsługi działań wynikających z realizacji KSOW. Planuje się, iż operacja zapewni możliwość realizacji zadań objętych zakresem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w tym sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, wdrożenie sprawnego i efektywnego systemu informacji i promocji PROW 2014 -2020 oraz zapewni wspieranie działań mających na celu wzmocnienie potencjału partnerów KSOW oraz wymiany najlepszych praktyk i doświadczeń pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 5. Samorząd Województwa Lubelskiego informuje, iż w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje operację pt. "Zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia biurowego dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego realizującego zadania PROW 2014-2020", której celem jest: zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla struktur niezbędnych do obsługi działań wynikających z realizacji KSOW. Planuje się, iż operacja zapewni możliwość realizacji zadań objętych zakresem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w tym sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, wdrożenie sprawnego i efektywnego systemu informacji i promocji PROW 2014 -2020 oraz zapewni wspieranie działań mających na celu wzmocnienie potencjału partnerów KSOW i wymiany najlepszych praktyk oraz doświadczeń pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Zaaktualizowane: 15-02-2017 11:36 przez Paweł Chyła

 • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
 • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
 • Lubelskie - logo
 • PROW - logo

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie." Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskich w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014 – 2020.