Pomoc Techniczna PROW 2014-2020

ZESTAWIENIE OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ PROW 2014-2020

Schemat I

Samorząd Województwa Lubelskiego informuje, iż w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje następujące operacje:

 1. „Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020”,
 2. „Zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim”,
 3. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim”,
 4. „Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PROW 2014-2020 w województwie lubelskim poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleń i konsultacji”,
 5. „Wynajem i użytkowanie lokalu na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020w województwie lubelskim”,
 6. „Delegacje PROW 2014-2020”.
 7. „Utrzymanie samochodów na potrzeby wdrażania PROW  2014-2020”.

Celem realizacji wyżej wymienionych operacji jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla instytucji zaangażowanych w realizację działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, odpowiedzialnych za przygotowanie, zarządzanie, monitorowanie, ocenę, rozpatrywanie skarg oraz kontrolę i audyt. Planuje się, iż operacje zapewnią możliwość funkcjonowania podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Schemat II

 1. Operacja pn. “Wynagrodzenia pracowników Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego realizujących zadania PROW 2014-2020” mająca na celu utrzymanie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na poziomie regionalnym, zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla struktur niezbędnych do obsługi działań wynikających z realizacji KSOW, wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, podniesienie jakości realizacji Programu, aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Samorząd Województwa Lubelskiego informuje, iż w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje operację pt: “Wynagrodzenia pracowników Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego realizujących zadania PROW 2014-2020”, której celem jest: utrzymanie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na poziomie regionalnym, zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla struktur niezbędnych do obsługi działań wynikających z realizacji KSOW, wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, podniesienie jakości realizacji Programu, aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich. Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji nastąpi wzrost liczby osób poinformowanych o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania, a także pozyskanie nowych beneficjentów PROW 2014-2020, zbudowanie pozytywnego wizerunku PROW 2014-2020 i jego wpływu na rozwój obszarów wiejskich, utworzenie miejsc pracy, a także wprowadzenie innowacji na obszarach wiejskich. Operacja zapewni możliwość realizacji zadań objętych zakresem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w tym sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, wdrożenie sprawnego i efektywnego systemu informacji i promocji PROW 2014 -2020, zapewni wspieranie działań mających na celu wzmocnienie potencjału partnerów KSOW, wymiany najlepszych praktyk oraz doświadczeń pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 1. Operacja pn. "Realizacja Planu Operacyjnego Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego realizującego zadania PROW 2014-2020” mająca na celu organizację: spotkań, szkoleń, konferencji, konkursów i olimpiad, festynów, targów, promocji, wystaw plenerowych, warsztatów, publikacji, przekazów w mediach wyjazdów, badań, ekspertyz dotyczących rozwoju obszarów wiejskich, zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu programów rozwoju obszarów wiejskich, podniesienie jakości wdrażania PROW, informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania, wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Samorząd Województwa Lubelskiego informuje, iż w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje operację pt. "Realizacja Planu Operacyjnego Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego realizującego zadania PROW 2014-2020”, której celem jest organizacja: spotkań, szkoleń, konferencji, konkursów i olimpiad, festynów, targów, promocji, wystaw plenerowych, warsztatów, publikacji, przekazów w mediach wyjazdów, badań, ekspertyz dotyczących rozwoju obszarów wiejskich, zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu programów rozwoju obszarów wiejskich, podniesienie jakości wdrażania PROW, informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania, wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich. Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji nastąpi wzrost liczby osób poinformowanych o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania, a także pozyskanie nowych beneficjentów PROW 2014-2020, zbudowanie pozytywnego wizerunku PROW 2014-2020 i jego wpływu na rozwój obszarów wiejskich, utworzenie miejsc pracy na terenach wiejskich, a także wprowadzenie innowacji na obszarach wiejskich. Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 1. Operacja pn. „Realizacja Planu Komunikacyjnego Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego realizującego zadania PROW 2014-2020”, mająca na celu wykonywanie działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 w formie konferencji, spotkań, przekazu w mediach, publikacje, ulotki, internet, materiały promocyjne, badania i ekspertyzy poprzez  informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania, zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu programów rozwoju obszarów wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Samorząd Województwa Lubelskiego informuje, iż w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje operację pt. „Realizacja Planu Komunikacyjnego Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego realizującego zadania PROW 2014-2020”, której celem są działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 w formie konferencji, spotkań, przekazu w mediach, publikacje, ulotki, internet, materiały promocyjne, badania i ekspertyzy poprzez  informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania, zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu programów rozwoju obszarów wiejskich. Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji nastąpi wzrost liczby osób poinformowanych o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania, a także pozyskanie nowych beneficjentów PROW 2014-2020, zbudowanie pozytywnego wizerunku PROW 2014-2020 i jego wpływu na rozwój obszarów wiejskich. Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 1. Operacja pn. “Szkolenia dla pracowników Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego realizujących zadania PROW 2014 2020”, mająca na celu zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla struktur niezbędnych do obsługi działań wynikających z realizacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Samorząd Województwa Lubelskiego informuje, iż w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje operację pt. "Szkolenia dla pracowników Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego realizujących zadania PROW 2014 2020”, której celem jest: zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla struktur niezbędnych do obsługi działań wynikających z realizacji KSOW. Planuje się, iż operacja zapewni możliwość realizacji zadań objętych zakresem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w tym sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, wdrożenie sprawnego i efektywnego systemu informacji i promocji PROW 2014 -2020 oraz zapewni wspieranie działań mających na celu wzmocnienie potencjału partnerów KSOW oraz wymiany najlepszych praktyk i doświadczeń pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 1. Operacja pn. "Zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia biurowego dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego realizującego zadania PROW 2014-2020", mająca na celu zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla struktur niezbędnych do obsługi działań wynikających z realizacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Samorząd Województwa Lubelskiego informuje, iż w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje operację pt. "Zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia biurowego dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego realizującego zadania PROW 2014-2020", której celem jest: zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla struktur niezbędnych do obsługi działań wynikających z realizacji KSOW. Planuje się, iż operacja zapewni możliwość realizacji zadań objętych zakresem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w tym sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, wdrożenie sprawnego i efektywnego systemu informacji i promocji PROW 2014 -2020 oraz zapewni wspieranie działań mających na celu wzmocnienie potencjału partnerów KSOW i wymiany najlepszych praktyk oraz doświadczeń pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Zaaktualizowane: 25-10-2017 13:57 przez Paweł Chyła

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo