Deklaracja dostępności

1.    Wstęp deklaracji oraz nazwa podmiotu publicznego

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin, tel. 81 44 16 881, fax. 81 44 16 882, e-mail: rolnictwo@lubelskie.pl), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 tj. prow.lubelskie.pl.

2.    Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 30 czerwca 2016 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27 lipca 2016 r.

3.    Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  • na stronie internetowej znajdują się dokumenty i pliki multimedialne nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dokumenty np. uchwały Komitetu Monitorującego. Multimedia mogą nie posiadać napisów dla osób niedowidzących. Pliki te będą stopniowo uzupełniane;
  • nie wszystkie elementy wizualne zawierają ścieżkę dźwiękową z napisami dla niesłyszących;
  • nie wszystkie elementy multimedialne wizualne posiadają możliwą do uruchomienia bezwzrokowo, poprawnie sformułowaną audiodeskrypcję;
  • mogą zdarzać się błędne opisy alternatywne zdjęć. Będą one stopniowo eliminowane;
  • na stronie umieszczane są dokumenty od innych podmiotów, które mogą nie spełniać wymagań dostępności;
  • na stronie znajduje się wiele plików do pobrania. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik. Pliki te będą sukcesywnie uzupełniane. Zaznaczamy, że ze względu na znaczną liczbę plików może to być to proces czasochłonny.

 

4.    Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 1 września 2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

5.    Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu .
Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:
Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
Shift i Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
Spacja- zaznaczenie checkboxu w formularzu
Spacja lub PgDn - przewinięcie strony w dół o jeden ekran
Ctrl i + - powiększenie całej zawartości strony
Ctrl i + - powiększenie całej zawartości strony
Ctrl i - pomniejszenie całej zawartości strony
Ctrl i 0 - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
Home - przejście na górę strony
End - przejście na dół strony

Naciśnij lewy Ctrl i lewy Alt i cyfrę (od 1 do 9 lub 0), żeby szybko przejść do następujących stron:
1: Strona główna
2: Wiadomości
3: Aktualności
4: Nabory / konkursy
5: Wydarzenia
6: E-publikacje
7: Multimedia
8: Galerie
9: Mapa strony
0: Wyszukiwarka

 

6.    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy na adres rolnictwo@lubelskie.pl lub bezpośrednio do osób odpowiedzialnych. Osobami kontaktowymi w zakresie dostępności strony internetowej www.prow.lubelskie.pl są:
Wojciech Sieńko (e-mail: wojciech.sienko@lubelskie.pl) oraz
Katarzyna Frankiewicz (e-mail: katarzyna.frankiewicz@lubelskie.pl).
Kontakt telefoniczny: 81 44 16 881.
Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.
Koordynator do Spraw Dostępności UMWL

7.    Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

8.    Dostępność architektoniczna

Do budynku przy M. Curie-Skłodowskiej 3 w Lublinie prowadzą dwa ciągi piesze i dojazdowe od ulicy Grottgera, w stronę ul. M. Curie-Skłodowskiej, oraz od ul. Lipowej, ulicą M. Curie-Skłodowskiej w stronę ul. Uniwersyteckiej. W obrębie 110-600 m od budynku znajdują się 3 parkingi podziemne z miejscami do parkowania, również z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami, przy czym 3 takie miejsca z pełnymi oznaczeniami usytuowane są również bezpośrednio przy pochylni podjazdowej dla wózków, prowadzącej do budynku M. Curie-Skłodowskiej 3 (pod głównym wejściem). Budynek posiada od strony zachodniej wejście główne po schodach, przy których z prawej oraz lewej strony, bezpośrednio z wyznaczonych miejsc parkingowych można przemieścić się po pochylni podjazdowej dla wózków pod drzwi wejścia głównego i holu z portierem. Po prawej stronie wchodząc centralnie do holu, znajduje się winda osobowa obsługująca wszystkie sześć kondygnacji budynku. Winda posiada jednostronne wejście, dla przemieszczania się w pionie oraz poziomie osób, w tym osób z niepełnosprawnościami. Na piętrach 5 i 6, interesant może skorzystać z toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami. Przy pełnowymiarowej windzie, obsługującej wszystkie piony komunikacyjne osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie przemieszczać się po budynku do każdego pomieszczenia objętego obsługą interesantów.

9.    Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Od 1 kwietnia 2012 r., czyli z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (zwana dalej osobą uprawnioną) ma prawo do:
- skorzystania z usług tłumacza języka migowego,
- załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej,
- kontaktu z urzędem za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji.
W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy tłumacza języka migowego PJM, SJM, SKOGN przy załatwianiu spraw w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, prosimy o:
• kontakt SMS/ MMS pod nr 661 166 190,
• poprzez inną osobę,
• telefonicznie pod nr 81 44 16 600 lub 661 166 190,
• przesłanie widomości faxem pod nr 81 44 16 649,
• przesłanie e-maila na adres: info@lubelskie.pl
Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w sposób określony powyżej, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Wcześniejsze wskazanie sprawy ułatwi i przyspieszy jej załatwienie.
Urząd zapewnia możliwość skorzystania z przenośnej pętli indukcyjnej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

10.  Dodatkowe informacje

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego nie posiada aplikacji mobilnej.

Zaaktualizowane: 15-09-2020 11:20

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo