Wyniki konkursów

08-02-2017

Gospodarka wodno-ściekowa

Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 7 lutego 2017 r. podjął uchwałę Nr CLXI/3274/2017 w sprawie zatwierdzenia listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w dniach od 24 października do 16 grudnia 2016 roku.

W ramach przeprowadzonego naboru do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie wpłynęło 178 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 189 175 598 zł.

Zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1182), kontroli administracyjnej podlegają wnioski o przyznanie pomocy w ilości, która jest ustalona na podstawie sumy kwot wnioskowanej pomocy na realizację operacji objętych tymi wnioskami, mieszczące się w wysokości 150% limitu środków przewidzianych na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa w kolejności wynikającej z zatwierdzonej listy.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1755 i poz. 1719 z 2016 r.) dostępny limit środków dla województwa lubelskiego na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w okresie trwania programu, wynosi 19 593 108 euro. Wyliczenie wysokości środków w złotych należy dokonać z wykorzystaniem kursu wyznaczonego przez Europejski Bank Centralny (EBC) obowiązującego w przedostatnim dniu roboczym przed pierwszym dniem miesiąca, w którym zaciągnięte zostanie zobowiązanie.

Limit środków wg. kursu EBC z 30.01.2017 r. (4,3310) wynosi 84 857 750 zł. Wartość 150% limitu, w ramach którego wnioski zostaną poddane kontroli administracyjnej wynosi 127 286 626 zł.

W związku z powyższym kontroli administracyjnej będą podlegać wnioski o przyznanie pomocy umieszczone na liście od poz. 1 do 104, zaś pozostałe będące poza limitem 150% dostępnych środków otrzymają odmowę przyznania pomocy.

Utworzone: 08-02-2017 12:58 przez Paweł Chyła

Zaaktualizowane: 08-02-2017 14:32 przez Paweł Chyła

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo