Wiadomości

07-07-2020

UCHWAŁA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

UCHWAŁA NR CLXII/3141/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

z dnia 7 lipca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania
7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.) i art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia
20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
(Dz. U. z 2020 r. poz. 217
z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016. r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U.
z 2020 r. poz. 526) z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych
w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1755
z późn. zm.) - Zarząd Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje:

            § 1. 1. Zatwierdza się listę zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020.

            2. Lista operacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Listę stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały podaje się do wiadomości publicznej poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej: www.prow.lubelskie.pl.

§ 3. Umowy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” zawarte
będą w kolejności wynikającej z listy operacji, o której mowa w § 1 w ramach limitu dostępnych środków dla województwa lubelskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubelskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu
Zdzisław Szwed

Marszałek Województwa
Jarosław Stawiarski

 

 

Zaaktualizowane: 08-07-2020 08:41

Lista rankingowa

Utworzone: 08-07-2020 08:42

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo